Home

Teorie učení psychologie

Teorie učení tvarové psychologie (Gestalt) podstatu lidského učení je v pochopení smyslu, významu problémové situace, v níž se člověk učí pochopení smyslu se děje vhledem (Einsicht, insight) = což je relativně náhlé porozumění podstatným vztahům a souvislostem v problémové situaci a z ní vyplývající smysluplné. Učení Co je učení. Učení jsou veškeré behaviorální a mentální změny, které jsou důsledkem životních zkušeností. Tedy ne všechny změny jsou učení - jako například zrání (dorůstají tkáně). Učení jsou změny vznikající na základě interakce s okolím.. Jak učení probíh 2.1 Historické kořeny teorie učení 2.2 Teorie učení v rámci vývoje psychologické vědy 2.3 Dnešní stav psychologie učení Kognitivní teorie učení Jaký význam má Bloomova taxonomie pro psychologii učení? Kontextově zakotvené teorie učení Nové pojetí: learning sciences / vědy o učení 2.4 Stav psychologie učení v. Vědecké výzkumy poslední doby ukazují, že problémy teorie učení překračují oblast psychologie. Dnes se teoretickým nebo experimentálním studiem učení zabývají kromě psychologie i fyziologie, biologie, kybernetika, filosofie, sociologie, axiologie a pedagogika ; některé otázky učení postihuje i logika

Teorie učení - podle B. F. Skinnera (americký psycholog) je vývoj jedince do velké míry naučeným chováním, které si jedinec osvojuje na základě pozitivních a negativních zkušeností s okolním světem. Teorie interakční přikládají rovnocenný význam všem faktorům a uznávaj Problematika učení byla po celé 20. století jedním z centrálních témat psychologie. Ale protože neexistovaly prostředky, které by vědcům umožnily nahlédnout do živého mozku v Piagetova teorie Učení ze zkušenosti zdůrazňovali zejména autoři, kteří jsou řazeni do tzv. kognitivn Jeho teorie o dětském kognitivním učení nás dnes pozná jako otce moderní pedagogiky. To zjistil principy naší logiky se začnou usazovat před nabytím samotného jazyka , generované prostřednictvím senzorické a motorické aktivity v interakci s prostředím, zejména se sociokulturním prostředím 4 teorie učení podle vašich pohledů Pro jeho část, Abraham Maslow, zvažoval otce humanistické psychologie, vyvinul teorii založenou na myšlence, že zážitek je hlavní jev ve studiu lidského chování a učení. Kladl velký důraz na kvality, které nás odlišují jako lidské bytosti (hodnoty, tvořivost, schopnost volby), a.

Učení - Wikisofi

 1. Piagetova teorie kognitivního vývoje, Stadia morálního usuzování Piaget definoval 4 základní vývojová stádia dítěte..... senzomotorické stadium (narození - 2 roky) - dítě odlišuje sebe od objektů, rozeznává sebe jako aktivního činitele a začíná jednat záměrně
 2. OP - INSPEC Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení 1. část Autor: PhDr. Václava Nývltová, CSc. Praha 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogic
 3. Donald Hebb navrhl teorii učení založenou na posilování neuronových struktur v mozku. O vznik kognitivní psychologie se pak zasloužili především George A. Miller, Jerome Bruner a Ulric Neisser. Teoretická východiska Hlavní ideje kognitivní teorie
 4. Teorie učení * na základě klasického podmiňování (dle I.P.Pavlova) * na základě instrumentálního podmiňování (pokus - omyl) Další teorie učení (dle Psychologie, pedagogika Vše co student potřebuje vědě
 5. PSY - Psychologie - Teorie učení; PSY - Psychologie - sociální učení; UCE - Účetnictví - Zvláštnosti účtování ve společnosti s ručením omezeným; ZSV - Základy společenských věd - sociální psychologie (socializace, soc. učení, soc. interakce, soc. skupiny a útvary, soc. pat; POD - Podnikání - Společnost s ručením.
 6. Teorie učení. PSY - Psychologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. UČENÍ chápeme ve dvojím slova smyslu.cílevědomý proceszískat poznatky, znalosti, dovednostiaktivní charakterveškerá zkušenost, kt . Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další.

Učení, habituace, imprintace - Studium psychologie

Základní jednotky a jejich převody | DYS-centrum® Praha z

Teorie učení V úvodu je potřeba vysvětlit, co pod pojmem teorie učení rozumíme. Teorie učení představuje soubor obecných předpokladů k vysvětlení podstaty psychických procesů učení. Psychologie není schopna vyhovět požadavku na obecně platný model učení a vyučování Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990) - autor teorie operačního podmiňování, počátky programového učení Robert Lee Thorndike (1910 - 1990) - syn E. L. Thorndika a jeho následovník v oblasti kognitivní psychologie

Psychologie učení - Průcha Jan Knihy Grad

Hull rozpracoval základy teorie učení, které potom zužitkovali Dollard a Miller. Zaujaly ho Pavlovovy výzkumy podmíněných reflexů u zvířat, shodoval se s ním na rozhodující úloze podnětů, avšak oproti Pavlovovi uplatnil sled S-R na lidské chování. Lišil se od Pavlova i vysvětlením, jak podněty působí na organismus Zeitgeschichte, Psychologie und Psychoanalyse. von Nikolas R. Dörr. Obwohl Psychologie und Psychoanalyse Nachbardisziplinen der Geschichtswissenschaft sind, findet eine methodische und theoretische Auseinandersetzung mit diesen kaum statt Psychologie učení - . psychologie učení. uČenÍ: proces, jehož výsledkem je Asocianistické teorie.

Teorie učení: zákonitosti učení podle jednotlivých druhů učení. 14. B.F. Skinner a operantní podmiňování (vysvětlit podstatu: situovat do kontextu behvioristických teorií učení, odlišit od klasického podmiňování; přístup behaviorostické psychologie k problematice vyučování a výchovy) Pedagogická psychologie, učební materiál Jaro 2008, kombinované studium Mgr. Mojmír Snopek, katedra psychologie PedF, Fss MU Brno snopek@fss.muni.cz mob: 604 441 091 OBSAH KURZU Osnova 1. Historie, předmět a vývoj pedagogické psychologie. Struktura pedagogické psychologie. Vztah k ostatním disciplínám. 2. Učení s tím souvisí, že asociační psychologie nepropracovala vztah učení a myšlení. Za druhé asociační teorie učení neobjasnila dosti hluboce vztah učení k motivaci, k zaměření činnosti, k otázce postojů a zájmů. S tím dále souvisí, že v této tradiční koncepci učení byla podceněna aktivit Vytvořil originální a ucelenou koncepci sociálního učení osobnosti; V důchodu působí jako supervizor projektů postgraduálního studia; Dílo: Sociální učení a klinická psychologie (Social learning and clinical psychology) Teorie. Formuloval model sociálního učení ještě před Banduro

Kognitivní psychologie a teorie učení U

Piaget a jeho teorie o učení / Psychologie Psychologie

Jerome Bruner on byl psycholog známý pro jeho důležité příspěvky v poli kognitivní psychologie a teorie učení.. Většinu svého života věnoval psychologickému výzkumu, zaměřenému na objevování toho, jak si lidská mysl myslí, stejně jako na prominentní profesor na významných univerzitách ve Spojených státech, stejně jako v Anglii. -psychologie je věda teoreticky velmi nejednotná -> teorie má umožňovat vysvětlení či chápání, které je předpokladem jejího praktického východiska - z množiny fakt umožňuje vytvářet systém, který má být prost protikladů a mezer, umožňujících pouhé dohad Mareš: Styly učení žáků a studentů, Portál 1997. Fischer: Učíme děti myslet a učit se. Kulič, V.: Psychologie řízeného učení. Témata přednášek z pedagogické psychologie - Pedagogická psychologie - předmět a jeho vymezení. Teorie učení - osobnosti a jejich vlastní pojetí. Školní úspěšnost. - Předpoklady dítět vývojové teorie, které pojímají psychický vývoj jako sled kvalitativně odlišných etap, kladoucí důraz na učení, nebo rozvoj vrozených dispozic - jsou Piageta a Eriksona. J.Piaget ( 1896 - 1980): kognitivní vývoj v dětském věku, rozdělil do několika základních etap: 1. fáze senzomotorické inteligence - od * do 2le

13. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TEORIE. Činitelé psychického vývoje. 1. dědičnost -zrání zakládá podmínky pro učení. nativistické racionalistické teorie-z hlediska vývojové psychologie mohou být označeny jako růstové -> vycházej. Je to učení pokusem a chybou (hledání a nalezení). Při dalších opakováních se v experimentu snižuje počet chyb a zkracuje se doba potřebná k řešení. To se upevňuje opakováním a následnou odměnou. I když své názory na učení pozměňoval, zákon účinku zůstal jeho hlavním momentem teorie učení exogenní teorie - vnější pohled, neuznávají existenci prvotních vnitřních sil, ale rozhodující úlohu připisují vnějšímu prostředí a učení. behaviorismus - psychologie chování, vznik v USA, tvrdí, že veškeré vlastnosti osobnosti jsou dány působením vnějšího prostředí, věří, že záleží na výchov Teorie sociálního učení vychází z předpokladu, že osobnost vyrůstá z principů sociálního učení (vnější faktory) nejenom, že nás okolí utváří, ale také mi si ho také tvoříme a myšlením interpretuje

Okruhy ke zkoušce z Psychologie dospělých Okruhy ke zkoušce z Psychologie učení a vzdělávání PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI TEORIE OSOBNOSTI SIGMUND FREUD CARL GUSTAV JUNG Marxistické pojetí osobnosti ALFRED ADLER STRUKTURA OSOBNOSTI PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI 1.Hippokratova typologie SCHOPNOSTI CHARAKTER TYPOLOGIE OSOBNOSTI U svých pacientů praktikoval léčbu pomocí hypnózy, snažil se analyzovat příčiny hysterie, spolupracoval a dopisoval si s řadou neurochirurgů a psychiatrů. Jeho učení má své příznivce i odpůrce. Výraznější posun v prosazování jeho nové teorie nastal po 1. mezinárodním setkání psychoanalytiků v r. 1908 v Salzburku 19 1.2 Faktory životních situací, v nichž dochází k učení 21 1.3 Druhy reálných procesů učení 26. 2. Teorie učení a psychologie učení 31. 2.1 Historické kořeny teorie učení 31 2.2 Teorie učení v rámci vývoje psychologické vědy 33 2.3 Dnešní stav psychologie učení 38. Kognitivní teorie učení 4

Jaké jsou 4 teorie učení? / Vzdělávací psychologie

 1. Psychologie osobnosti, teorie osobnosti, statika a dynamika, vlastnosti osobnosti - inteligence, temperament a charakter. 7. Psychologie učení, experimenty v učení, socializace, sociální učení, teorie sociálního učení.
 2. David Paul Ausubel, tvůrce teorie smysluplného učení, byl předním psychologem a pedagogem v psychologii vzdělávání a konstruktivismu. Díky jeho teorii si uvědomujeme, že smysluplné učení není něco tak jednoduchého, jak si obvykle myslíme. Nejde jen o získání znalostí prostřednictvím studia nebo zkušeností, ale jde i dále
 3. Psychologie učení - inteligence, paměť, poznatky, týkající se samotného procesu učení - podmiňování, pojmové učení, kognitivní učení. Psychologie vyučování - hodně požadovat, dobře organizovat, využívat humor a entuziasmus, resp. vysvětlovat věci tak, aby je jiní snadno chápali

Video: Piagetova teorie kognitivního vývoje - Studium psychologie

Kognitivismus (psychologie) - Wikipedi

 1. Vývojová psychologie. Doporučená literatura: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Orientační reflex → učení právě jedná, nevytváří si teorie. Adolescent naproti tomu uvažuje nezávisle na přítomnosti a vytváří si teorie o všem možném, spoléhá na důslednost samotného.
 2. Ještě je záhodno doplnit, že aktuální komplexní teorie učení jsou většinou interdisciplinární, čerpají z několika inspiračních zdrojů - viz výše odkazované autory Jarvise (2006) a Illerise (2007). Vedle psychologie se opírají hlavně o filozofii, sociologii nebo medicínu (hlavně výzkum mozku). Níž
 3. SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE . PŘEDMĚT A POJMY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE . PROCES SOCIALIZACE . Socializace jedince . Socializace speciální . ZPŮSOBY SOCIALIZACE . Vegetativně emocionální učení. Instrumentálně motorické učení. Asociačně kognitivní učení . Další vlivy působící na proces socializace . KOMUNIKACE . Verbální.
 4. Učení - klasické a operantní podmiňování, učení vhledem, observační učení Teorie vývojové psychologie - významní představitelé ve světě a u nás; proměny pohledu na dítě, jeho vývoj a výchovu; novější teorie vývoje 3.3. Prenatální období, novorozenec, kojenec - faktory ovlivňující vývoj, interakce.
 5. Temperament a charakter - psychologie (2) Teorie učení - společenské vědy (psychologie) Tvarová psychologie - maturitní otázka; Typy lidí podle temperamentu - referát; Umírání a smrt - vývojová psychologie; Úvod do psychologie, vývoj škol, rozdělení věd; Verbální komunikace - maturitní otázka ZS

Teorie učení - Psychologie, pedagogik

 1. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování Ucebnice.cz Učebnice Vysoká škola Humanitní vědy Psychologie. Termín obdržení zásilky: Česká pošta: Středa 02.12 PPL: Středa 02.12 Osobní odběr: Čtvrtek 03.12 Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby..
 2. Pokorná, Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti, (Portál) 2010. Joyce, Základní dovednosti v gestalt psychoterapii, (Portál) 2010. Bowly, Vazba - mezi matkou a dítětem, (Portál) 2010
 3. Pedagogická psychologie jako věda. Vztah pedagogické psychologie k psychologickým a pedagogickým vědám (k obecné psychologii, k vývojové psychologii, k sociální psychologii, k pedagogice). Učení - pojem (učení v širším a užším pojetí). Psychologické teorie učení (pojetí učení). Vnitřní a vnější činitelé.
 4. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování Vývojové (neboli specifické) poruchy učení nebo chování postihují nemalou část dětské i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou (ADHD) se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého.
 5. Psychologie. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chován í. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování Pevná bez přebalu lesklá. EAN: 9788073678173. Věra Pokorná. Manufacturer: PORTÁL. Varianta:.

Psychologie (anglicky Hilgard's Introduction to Psychology) je třetí aktualizované vydání knihy profesora psychologie na Yale University a Stanfordově univerzitě Ernesta Hilgarda v češtině z roku 2012 (první vyšlo v roce 1997)

Psychologické zákonitosti učení - druhy, fáze, činitelé

 1. Přehledné kompendium oboru psychologie uvádí srozumitelnou formou do základních psychologických témat a disciplín (základní pojmy a metody psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, vnímání, myšlení a řeč, motivace, učení aj.)
 2. TEORIE OSOBNOSTI Obsah: strana S. Freud 2 C. G. Jung 5 A. Adler 8 učení o odporu a potlačení a zdůraznění sexuality a Oidipova komplexu. Kromě psychologie byl vzdělán i ve filozofii, antropologii, historii, náboženství
 3. Druhy představ, neurologické vysvětlení. Procesy asociace představ. Mentální reprezentace poznatků - obrazy a výroky. teorie dvojího kódování, mentální modely. Mentální manipulace s představami. Pojmy, kategorie, sémantické sítě; konekcionistický model. Imaginace. Psychologie učení. Druhy a funkce jednotlivých druhů.
 4. Psychologie - otázky k závěrečné zkoušce Pedagogické studium (pedagog volného asu, vychovatel, uitel odborného výcviku, uitel praktického vyuování Charakterizujte podstatu procesu učení, učení v širším a užším pojetí, Alderferova teorie pracovní motivace, Herzbergov
 5. V šedesáti kapitolách rozdělených do tří oddílů se čtenář dozví, na jakých teoriích a principech je vystavěna sociální psychologie, jakých metod používá k rozvíjení teorie i praxe a v jakých významných oblastech se využívá k řešení problémů či zlepšení sociálního života jedince, skupiny, komunit

Teorie učení, PSY - Psychologie - - unium

TEORIE, STYLY A STRATEGIE UČENÍ(SE) V E-LEARNINGU Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci. Informační a komunikační technologie v současné době poskytují mnoho podnětů pro rozvoj edukačního procesu a to nejen v rovině aplikační, ale i v rovině teoretické Organizační psychologie: pracovní spokojenost, vnímání a rozlišování mezi distribuční spravedlností a procesní spravedlností, teorie vůdcovství, Fiedlerův model interakce vůdcovského stylu se situací. Vývojová psychologie. Vývojová psychologie jako vědní disciplína, její předmět a metody. Teorie psychického vývoje

2.2.3 Proces učení 53 2.2.4 Druhy učení a jeho teorie 53 2.2.5 Zákony učení 54 2.2.6 Intelektuální učení 55 2.2.7 Senzomotorické učení 56 2.2.8 Etapy vzniku dovedností a návyků 56 2.2.9 Sociální učení 57 2.2.10 Učební styly 58 2.2.11 Zvláštní formy učení 58 2.3 Výchova, její zásady, podmínky a cíle 5 Otázky Bc SZZ z obecné psychologie. BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z PŘEDMĚTU OBECNÁ PSYCHOLOGIE (platné od akademického roku 2014/2015) křivka učení • teorie a modely paměti - studijní texty: Atkinsonová: kapitola Paměť (s. 319-367 psychologie analytická - teorie lidské psychiky, kterou vytvořil C. G. Jung. Vyšel ze studia okultních jevů, z experimentů s asociacemi a ze zkoumání schizofrenie, pak rozšířil svá studia na srovnávací mytologii, náb. systémy a alchymii. Pokusil se zformulovat svou metafyziku lidského života (Aion, 1951, a další spisy. Vyhledávání: psychologie učení Doporučená témata mezi výsledky: psychologie učen teorie učení (5) tvořivost (5) vyučován í (5) řeč (5. Pedagogická psychologie je věda o psychologických zákonitostech výchovně vzdělávacího procesu v školních a jiných výchovných zařízeních. Pedagogická psychologie zkoumá všechny psychologické zákonitosti, které nastoluje proces výchovy, vyučování a vzdělávání v rodině, ve škole, v dětských a mládežnických domovech, internátech, dětských a mládežnických.

:: Julian B. Rotter - teorie sociálního učení Teleologie - cílesměrnost lidského chování, důraz na predikci - předvídání, předvídatelnost chování:: J. B. Rotter - potřeby a místo kontroly Teorie potřeb, místo kontroly neboli lucus of control a 2 typy lidí - internalisté externalistí, test I-E škál Z hlediska historie, čemu je podobná kognitivní psychologie? Psychoanalýze. Analytické psychologii . Psychofyzice. Donald Hebb. Jeho teorie buněčných shluků tvrdí, že v mozku existují koordinované neurální struktury vyvíjející se na základě časté stimulace - buněčné shluky - a ty tvoří základ učení v mozku

Humanistická psychologie - Wikipedi

Obecná psychologie - Paměť a učení. 6. Obecná psychologie -Inteligence a její zjišťování. 7. Obecná psychologie - Myšlení. 8. Obecná psychologie - Řeč. 9. Obecná psychologie - Emoce. Psychologie osobnosti - Teorie a typologie osobnosti. 13. Ego-obranné mechanismy. 14. Vývojová psychologie - Fylogeneze. Uplatnění teorie učení J. Dollarda a N. E. psychologie, dále ale také sociologie či antropologie. V rámci psychologie se snažili skloubit dvě velmi protichůdné tradice, behaviorismus a psychoanalýzu, a jejich poznatky propojit s dalšími moderními sociálními vědami. Nejvyšším cílem je zkombinovat vitalit Otázka:Teorie učení Předmět: ZSV (psychologie) Přidal(a): Majk Učení Cílem je získání nových zkušeností a rozvoj psychických aktivit. Učení je celoživotní proces, který může být záměrný (ve škole) a nezáměrný (při hře, při koupi nového spotřebiče,) Učení je ovlivňováno: Motivací Nálado 3 TEORIE KLASICKÉHO X INSTRUMENTÁLNÍHO PODMIŇOVÁNÍ Učení je založeno na vytváření podmíněných reflexů. Počátkem 20. století vzniklo tzv. instrumen-tální podmiňování, kde se podmíněnou reakcí stává určitá činnost, operace jedince

Teorie učení podle Brunera - Psychologie, filozofie a

Učení metodám řešení problémů - všichni si jistě pamatujeme na matematické slovní úlohy. Právě jejich řešením užitím známých postupů jsme si postupně osvojili schopnost řešit tyto úlohy rychle a bezproblémově. Všeobecně při tomto procesu učení využíváme gramatická pravidla, mateřský jazyk, jazyk cizí Kognitivní psychologie. Člověk je rozumem nadaná a řízená bytost. Jean . Piaget (1896-1980) Teorie lidského poznání. Adaptace (asimilace, akomodace) Stadia kognitivního vývoje: Senzoricko-motorické (* - 2 roky) Předoperační (2 - 7 let) Stadium konkrétních operací (7 - 12 let) Stadium formálních operací (12 a více let Zásobována krátkodobou pamětí za pomoci technik učení. Pokud je informace uchována na dobu více než 60 minut, přechází do spektra paměti dlouhodobé. Motivační teorie. Motivačních teorií je bezpočet. Jednou z nejznámějších je teorie Sigmunda Freuda. Rozsypalová, Marie, Obecná psychologie, 2001, ISBN - 80-7013.

Osvojování dovednosti a teorie učení - Psychologie tenis

psyché (duše) + logos (věda) v 19. století se vydělila z filozofie (Darwinova evoluční teorie (Psychologie jako věda, Psychologie referát zÁklady obecnÉ psychologie eva zacharovÁ cz.1.07/2.2.00/29.0006 ostrava, prosinec 201 Otázka: Psychologie osobnosti Piagetova kognitivní teorie - člení vývoj od narození do dospělosti na 5 etap z hlediska poznávacích procesů a způsobů myšlení) 1. ideál partnera, učení a profese jsou často pojímány jako nutné zlo,. pedagogiky a psychologie pro vychovatele a 2. zkoušky ze zvolené Vymezení a vzájemný vztah pojmů: vývoj, zrání, učení. Hlavní činitelé psychického vývoje. Oblasti vývoje a vztah mezi nimi (tělesná, percepční, kognitivní Vybrané teorie vývoje člověka. Představení jedné periodizace vývoje dle vlastního. Pronikněte do psychologie učení. Přední odborník v oblasti pedagogické teorie a výzkumu, pracuje jako nezávislý expert a konzultant, přednáší na našich i zahraničních univerzitách. V roce 1995 mu byl udělen čestný doktorát univerzitou v Turku (Finsko)..

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Objednávejte knihu Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Sociální učení a klinická psychologie (1954) většina učení se děje v sociálním prostředí. člověk má jedinečnou schopnost myslet a předvídat a toho užívá k dosažení cíle. potenciál chování= pravděpodobnost výskytu chování ve vztahu k situaci a možnému posílen

Přehled teorií osobnosti - Publi

Psychologie jako věda Charakterizujte, čím se zabývá psychologie (učení sv.Tomáše Akvinského) přepracoval Aristotela - Akvinský chápe duši jako čistou substanci využití teorie konfliktu, asociací raných dětských zážitků Hlubinná psychologie Psychologie činnosti - hry, motivace, učení MOTIVACE. PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ Teorie vzniku her. teorie nadbytku - vnitřní potřeby, potřeba vybít přebytek energie; teorie odpočinku - odreagování se, odpočinek, útek z reality psychologie morálního vývoje, která za devianty považuje jedince s nedosta-tečně rozvinutou úrovní morálky. Sociálně psychologické stanovisko spojuje se sociologickým poznáním psychologická teorie sociálního učení, podle které se každé, a tedy i deviantn Psychologie je náš život! Věnujeme se osobnímu rozvoji, rodinám a vztahům, práci a kariéře a natáčíme týdenní podcasty

E. L. Thorndik

TEMATICKÉ OKRUHY KE SZZ Z PSYCHOLOGIE PRO OBOR UČITELSTVÍ MŠ 1. Člověk jako bytost bio-psycho-sociální: biologické a sociokulturní determinace psychiky 2. Učení - tradiční přístupy k učení 3. Komplexní kognitivní procesy - paměť, myšlení, řeč 4. Emoce. Koncept emocionální inteligence. Intenzita emocí, diferenciace. Analytická psychologie (C.G. Jung) Individuální psychologie (A.Adler) Ego teorie osobnosti (H. Erikson) Neopsychoanalýza (K.Horneyová, E.Fromm) Přínos behavioristických teorií učení pro pojetí osobnosti (F.B.Skinner) Problematika osobnosti v sociálně-kognitivních teoriích učení a v kognitivní teori Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém

Kategorie: Psychologie Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o velmi stručná skripta k předmětu psychologie učení a vzdělávání, která se zaměřuji na základní charakteristiku těchto dvou oblastí, na metodiku jejich zvládnutí a postupy Pedagogická a školní psychologie: Učení a poznávání: Pojem učení a podoby učení, vybrané teorie učení a druhy učení (asociační teorie učení, klasické a operantní podmiňování, tvarová koncepce učení - učení vhledem, kognitivní teorie učení). Piaget - pojetí kognitivního vývoje a učení; Bruner. Teorie učení a psychologie učení 31 2.1 Historické kořeny teorie učení 31 2.2 Teorie učení v rámci vývoje psychologické vědy 33 2.3 Dnešní stav psychologie učení 38 Kognitivní teorie učení 40 Jaký význam má Bloomova taxonomie pro psychologii učení? 44 Kontextově zakotvené teorie učení 44 Nové pojetí: learning. Fenomén učení hraje v životě všech lidí prvořadou roli - setkáváme se s ním od kolébky až do nejvyššího stáří. Kniha klade důraz nejen na klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi. Autor vychází ze současného názorového trendu v zahraniční psychologii a pedagogice, založeného na přesvědčení, že. Teorie transformativního učení nevznikla jako zcela nová teorie učení do-spělých. Mezirow při jejím formování, jak sám uvádí (1978, 2000), pouze ze střípků již existujících teorií a poznatků sestavil svoji vlastní mozaiku. kromě obecných společenských podmínek druhé poloviny 20. století (vi

Okruhy ke SZZ z psychologie pro obor Sociální pedagogika 1. Psychologie jako věda (vznik, předmět studia, klasifikace psychologických disciplín - teoretické a aplikované o psychologie) současné psychologické přístupy a směry, hlavní představitelé 2. Determinace lidské psychiky (nativistické teorie, environmentalismus Místo psychologie v životě jednotlivce. 2. Členění psychologie 3. Psychologie vnímání. Motivace. 8. Rozdíly mezi muži a ženami v komunikaci, vnímání apod. 9. Učení, jeho významy a druhy 10. Obecné zákony učení 11. Teorie osobnosti - psychoanalýza S. Freuda. 12. Psychosociální vývoj osobnosti. 13. Sociální vztahy.

Teorie zpracování informací a psychologie Listopad 10, 2020 Obzvláště vlivným proudem v rámci kognitivismu je teorie zpracování informací, která porovnává lidskou mysl s počítačem a zpracovává modely, které vysvětlují fungování kognitivních procesů a způsob, kterým určují chování Střední škola AGC a.s. Rooseveltovo námětí č. 5, Teplice list č. 1/1 Maturitní témata - Psychologie Povinná profilová ústní zkouška Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01) pro školní rok 2020/2021 1) Obecná psychologie, historie 2) Psychologické disciplíny a psychologie aplikovaná 3) Vnímání, představivost, fantazie, tvořivos 21) Teorie pole K. Lewina a kognitivní teorie osobních konstruktů - G. Kellyho 22) Teorie osobnosti emergující z teorií učení - B.F. Skinner, N.E. Miller a J. Dollar 23) Problematika osobnosti v sociálně-kognitivních teorií učení - A. Bandura, J.B. Rotter. Pozn Kupte knihu Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování (Věra Pokorná) s 13 % slevou za 409 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů Portaro - Webový katalog knihovny. Odeslat na email Tisk links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown.

Rozvíjení řečových schopností mentálně retardovaného dítěte metodou psychoterapie vycházející z teorie učení [rukopis] / Leszkovenová, Martadis. Langmeier, Josef,1921-2007jk01071543ths. Univerzita Karlova.Katedra sociální psychologiedgg. manuscripttext. diplomové práce. Praha, 1979. cze. Diplomová práce (Mgr.)--Univerzita. Vývojové (neboli specifické) poruchy učení nebo chování postihují nemalou část dětské i dospělé populace. Potíže dětí trpících např. dyslexií, dysgrafií nebo hyperaktivitou (ADHD) se neomezují jen na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Ucelený přehled a zhodnocení světové odborné literatury k tématu. Předložená stať představuje souvislosti mezi jednotlivými teoriemi učení a možnostmi podpory ze strany informačních a komunikačních technologií, se zvláštním zaměřením na problematiku distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha: Portál. Iiyoshi, T. & Vijay.

Sešit z Anglického divadla Oktávy A

Kniha Psychologie přináší přehled oborů základních psychologických věd v čele s obecnou psychologií, jak je to obvyklé u dnešních obsáhlých učebnic psychologie v angličtině a němčině. Tak se čtenář seznámí vedle hlavních témat obecné psychologie (vnímání, imaginace, myšlení, cítění a motivace) také se základy psychologie osobnosti, v níž autor klade. V 60. letech minulého století se začaly v behaviorismu prosazovat sociálně-kognitivní teorie učení. Albert Bandura, Julian Rotter, Walter Mischel už předpokládali, že lidé nejsou pouhým produktem vnějších vlivů, ale mohou okolní prostředí aktivně modifikovat a vytvářet Kooperativní učení ve výuce: teorie - výzkum - realita psychologie) se však k nim nepřihlašují. Pokud jsou zmíněna obecnější psycholo-gická východiska, pracuje se s marxisticky vykládaným pojmem činnosti a společné činnosti (Janoušek, 1984),4 v sedmde Dvoufaktorová teorie inteligence, kterou vymezil _____, obsahuje faktor exogenní (aktivní - učení se, pasivní - prostředí) a endogenní (genetický potenciál). Binet ________ chápal inteligenci jak oporozumění, chápání, hodnocení a jednání v situacích běžného života

 • Typ motoru v technickém průkazu.
 • Fórum udržitelného rozvoje.
 • Sluchatka na usi.
 • V těsné blízkosti tabulky registrační značky.
 • Počasí v karibiku v únoru.
 • Rubínově červená online cz.
 • San francisco kam jit.
 • Pijavice jak odstranit.
 • Disco parník praha.
 • Pánské kadeřnictví praha 4.
 • Downloading video from fb.
 • Kirlianova fotografie wiki.
 • Kotanec prani k svatku.
 • Betonové jezírko svépomocí.
 • Tekuté sladidlo pro diabetiky.
 • Delcon nábytek vsetín.
 • Yamaha keyboard ypt 255.
 • Hovězí zadní omáčka.
 • Revmatologie třinec sosna.
 • Electrolux intuition 5kg eco valve.
 • Borax pajeni.
 • Jak chytit vši.
 • Česká geologická služba eshop.
 • Ukončení pracovního poměru dohodou 2019.
 • Vybavení domu cena.
 • Autosklo hak svitavy.
 • Nemoc azalek.
 • Jak se pěstuje proskurník.
 • První příznaky těhotenství kdy.
 • Tetování nápisy písmo.
 • Nervan jonas.
 • Jak zahnat večerní chutě.
 • Dějiny udatného českého národa karel iv stavitel.
 • Octopi github.
 • Záchranná stanice pateřín.
 • Papírová modelovací hmota recept.
 • Dámské kostýmy na karneval.
 • Lurcher pes.
 • Generate bitcoin wallet online.
 • Milion text.
 • Výroková logika slovní příklady.